O Projekcie „Własna firma patentem na życie”

2Kaszubski Uniwersytet Ludowy już po raz drugi wspierać będzie przedsiębiorczość w powiecie kartuskim poprzez projekt „Własna firma patentem na życie” dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Jego głównym celem jest rozwój oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 30 osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności:

  • osób poniżej 30 roku życia,
  • osób niepełnosprawnych - w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123.776, z późn. zm.), zdolne do podejmowania czynności prawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • kobiet,
  • osób zamieszkujących tereny wiejskie

poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy projektu objęci zostaną następującymi działaniami:

1. Wsparcie Szkoleniowo-Doradcze dla wszystkich uczestników projektu udzielane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

1a) Indywidualny Plan Działania (IPD) - 4 godziny/1 uczestnik projektu

Indywidualna praca doradców zawodowych z uczestnikami projektu w zakresie analizy oraz diagnozy potencjału i potrzeb szkoleniowo–doradczych uczestników. Skonstruowanie Indywidualnego Planu Działania wraz z koncepcją osiągnięcia rozwoju zawodowego. Kontakt z doradcą zawodowym pozwoli na dostosowanie podejmowanych przez uczestników projektu inicjatyw przedsiębiorczych do posiadanego potencjału oraz lokalnego rynku pracy. Indywidualne Plany Działania będą uwzględniać potrzeby osób w wieku poniżej 30 roku życia, niepełnosprawnych oraz kobiet w zakresie wzmocnienia psychologicznego oraz wzmocnienie dotyczące planowanej działalności gospodarczej.

b) Grupowe Wsparcie Szkoleniowo-Doradcze - 90 godzin

Zajęcia grupowe realizowane w 2 grupach piętnastoosobowych w formie zintensyfikowanej podczas trzydniowego szkolenia wyjazdowego, a także bloku szkoleniowego w ramach zajęć stacjonarnych. Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmuje:

  • Moduł psychologiczny (28 godz.) m.in. motywowanie do działania, wzmacnianie potencjału uczestników, komunikacja interpersonalna, równość szans – godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, wzmocnienie osób do 25 r. ż., niepełnosprawnych, kobiet, zamieszkujących obszary wiejskie na rynku pracy.
  • Moduł biznesowy (62 godz.) m.in. budowanie pomysłu na biznes, analiza branży i rynku lokalnego, zakładanie działalności gospodarczej, biznesplan, podstawy księgowości, marketing, zarządzanie ryzykiem.

4Podczas grupowego wsparcia szkoleniowo-doradczego każdy uczestnik będzie miał możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia stacjonarne. Dodatkowo zostanie zapewniona opieka dla dzieci do lat 5, a także - w razie potrzeby - bus specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych.

c) Spotkanie z Dobrą Praktyką

Spotkanie z przedsiębiorcami (przedstawicielami grupy osób poniżej 30 roku życia, osób niepełnosprawnych czy kobiet) prowadzącymi biznes i odnoszącymi sukcesy. Spotkanie to ma służyć wymianie doświadczeń i podzieleniu się doświadczeniami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez te osoby.

d) Indywidualne Doradztwo Biznesowe

Tematyka doradztwa będzie wynikać z Indywidualnego Planu Działania. Jednakże uczestnicy będą mogli między innymi liczyć na pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację inwestycyjną, a także doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

2. Wsparcie finansowe udzielane po założeniu i rozpoczęciu działalności gospodarczej:

  • Jednorazowa dotacja inwestycyjna: Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Udzielenie osobie fizycznej jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia kapitałowego, ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałej firmy.
  • Wsparcie pomostowe: Pomoc finansowa wypłacana miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ma na celu ułatwienie pokrycia obligatoryjnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.