Projekt pn. „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Sierakowice”

Kaszubski Uniwersytet Ludowy po raz kolejny wspierać będzie działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych– tym razem w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach na terenie Gminy Sierakowice.

1 „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Sierakowice” to nowa propozycja KUL i jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost aktywności społeczno-zawodowej 15 kobiet z Gminy Sierakowice oraz przygotowanie ich do powrotu/wejścia na rynek pracy – żywimy nadzieję, że postawiony cel zostanie osiągnięty za sprawą kompleksowego wsparcia, które wpisane jest w projekt, który będziemy realizować w terminie 01.07.2014 r. – 30.06.2015 r.

1Uczestniczkami projektu mogą zostać pełnoletnie kobiety, pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne –głównie długotrwale, nieaktywne zawodowo), mieszkanki gminy Sierakowice (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego spośród powodów z art. 7 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.), m.in. z powodu bezrobocia, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne!

Uczestniczki projektu zostaną objęte następującymi formami wsparcia:

a) Wyjazdowe Szkolenie Grupowe (22 h - 3 dni szkoleniowe dla każdej Uczestniczki)

Wyjazdowe szkolenie grupowe z noclegami i pełnym wyżywieniem (poza miejsce zamieszkania Uczestniczek).

Zagadnienia: warsztaty integracyjne, komunikacja interpersonalna i sztuka skutecznego porozumiewania się, budowanie zespołu i wzmacnianie potencjału w celu wzmocnienia motywacji Uczestniczek projektu do udziału w projekcie.

b) Indywidualne doradztwo zawodowe (4 spotkania x 2h dla każdej Uczestniczki)

Indywidualne doradztwo prowadzić będą wykwalifikowani doradcy zawodowi.

Cel: wzmocnienie potencjału zawodowego poprzez określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, w tym wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) wraz z wsparciem w wyborze kursu zawodowego.

c) Stacjonarne Szkolenia Grupowe (15 dni x 7 h, spotkania średnio 3 razy w tygodniu w pobliżu miejsca zamieszkania Uczestniczek)

1Zagadnienia: autoprezentacja, zarządzanie sobą w czasie, trening zachowań asertywnych, radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, wzmacnianie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej (wyznaczanie celów życiowych, pełnienie ról społecznych, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej), rynek pracy i oferta edukacyjna, wizaż, aktywne metody poszukiwania pracy (w tym tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej), budżet domowy, w tym warsztaty rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych (mające na celu pobudzanie aktywności zawodowej oraz wzrost kompetencji społecznych ułatwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy)

d) Coaching (4 sesje x 1,5 h dla każdej Uczestniczki)

Spotkania z coachem skierowane na wsparcie w zmianie postaw życiowych Uczestniczek związanych z podejmowaniem zatrudnienia (sesje odbywać się będą średnio co 3 tygodnie).

e) Warsztat Kompetencji Rodzicielskich (propozycja dla Uczestniczek posiadających dzieci)

Warsztaty w formie wyjazdu weekendowego wraz z dziećmi, z noclegami i pełnym wyżywieniem. Oferta skierowana dla uczestniczek, które borykają się z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Zagadnienia: świadomość celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych i dziecka, nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach i stawiania jasnych granic oraz wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów itp.

f) Kursy zawodowe (dla każdej Uczestniczki)

1Kursy zawodowe zostaną zrealizowane według systemu tzw. Portfela Kwalifikacji Zawodowych (średnia wartość kursu 4 700 zł na jedną Uczestniczkę).Wybór kursów zawodowych wynikać będzie z diagnozy potencjału Uczestniczek, ich predyspozycji do wykonywania danego zawodu oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy.Przy wyborze kursów Uczestniczki zostaną objęte wsparciem doradcy zawodowego. Wcześniej przeprowadzone zostanie rozeznanie rynku, odbywać się będą rozmowy z potencjalnymi pracodawcami, tak aby odpowiednio dokonać wyboru kursu, który przyda się w wykonywaniu przyszłej pracy. Istnieje możliwość ukończenia więcej niż jednego kursu o ile pozwolą na to środki oraz czas założony w harmonogramie na odbywanie kursów zawodowych(szczegóły określa Regulamin Realizacji Kursów Zawodowych).

g) Wsparcie towarzyszące:

- Dowóz na szkolenia – Uczestniczkom projektu zostanie zapewniony minibus w celu dojazdu na szkolenia wyjazdowe, stacjonarne oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich;

- Zwrot kosztów dojazdu na kursy zawodowe;

- Stypendia za udział w kursach zawodowych zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia;

- Opieka nad dzieckiem do lat 7;

- Staże Zawodowe – płatne staże w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie według zapisów ustawy o promocji zatrudnienia. Minimum 10 kobiet zostanie skierowanych na 5-m-czny staż zawodowy. Przewiduje się wypłatę stypendiów stażowych w kwocie nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia i pokrycie kosztów związanych z podjęciem stażu (m.in. badanie lekarskie, szkolenia bhp);

- Trener Pracy – będzie wspierał Uczestniczki przez cały proces, od znalezienia stażu, usamodzielnienia się w miejscu stażu, również na etapie poszukiwania zatrudnienia i jego podjęcia (w tym przygotowania się do rozmowy z pracodawcą);

- Wsparcie Wizerunku na Rynku Pracy – umowa zawarta z UP w wysokości 400 zł na dofinansowanie kosztów usługi konsultacji fryzjerskiej, konsultacji z zakresu stylistyki i wizażu, kosmetyki, itp. – celem poprawy wizerunku, która ułatwi wejście na rynek pracy (realizacja przed rozpoczęciem stażu).