Rekrutacja

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

I etap: Weryfikacja formularzy pod względem formalnym (sprawdzanie kryteriów jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w projekcie). Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, w wieku 18-34 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkanek Gminy Sierakowice.

1II etap: Zgłoszenia, które przejdą ocenę formalną będą skierowane do oceny punktowej. Liczba punktów przyznawana na tym etapie będzie dotyczyć następujących kryteriów: kobieta bez kwalifikacji zawodowych i/lub z niskim wykształceniem, kobieta w wieku 18-34 lat, kobieta samotnie wychowująca dzieci (co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia),kobieta długotrwale bezrobotna. Na drugi etap składa się również rozmowa rekrutacyjna, podczas której będzie oceniana motywacja do udziału w projekcie.

1Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety pozostające bez zatrudnienia (w tym w szczególności długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące teren Gminy Sierakowice, które zamierzają wziąć udział w działaniach aktywizacji społeczno-zawodowej.

W ramach procesu rekrutacyjnego zostanie przejętych 15 kobiet.

Rekrutacja przeprowadzona będzie w okresie: lipiec – sierpień 2014 r., możliwość składania formularzy zgłoszeniowych w terminie 28.07.2014 r. – 07.08.2014 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem realizującym projekt: tel. 58 684 38 14, kom. 796 708 072, kom. 533 201 206.